Wat is een aannemer

Aannemer Leiden

 

De definitie die het American Institute geeft voor de definitie van een aannemer is: een onderneming die zich bezighoudt met het inhuren van de inspanningen van anderen voor de vervulling van een overeenkomst van dienstverlening, en die anderen op permanente basis inschakelt voor de uitvoering van een verplichting.

Onder aannemer wordt verstaan een persoon of onderneming die in staat is een koopovereenkomst of een huurvernieuwingsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren voor de beschikbaarstelling van winkel-, administratieve of industriële ruimte of voor andere legitieme doeleinden.

Aannemersposten vormen in de financiële dienstensector de kosten voor diensten. In de bouwnijverheid worden aannemers gedefinieerd als verhuurders die vergunningen of licenties afgeven aan entiteiten om te bouwen, herstellen of slopen en die vervolgens de controle verwerven over dat eigendom om een bepaald werk uit te voeren.

In vergelijking met andere bedrijfstakken moeten aannemers in de bouw aan veel meer regels voldoen, bijvoorbeeld: er moeten van tevoren vragen worden gesteld over:

– Wat is het werk van een aannemer?

– Wat zijn de kwalificaties van een aannemer?

– Wie kan een vergunning aanvragen bij de beroepsorganisatie van de aannemer?

– Wie kan een vergunning, een licentie of een certificaat van overeenstemming of goedkeuring van een werk verlenen?

– De basis waarop het verblijf door de autoriteit wordt toegekend of toegestaan.

– Wie is zijn of haar werkgever?

– Wat zijn de risico’s?

– Wat is een bouwopdracht?

– Kunnen de werkzaamheden van een aannemer worden uitgevoerd door anderen die met zijn of haar beroep verbonden zijn?

– Kan een werknemer van een aannemer ook aannemer zijn?

– Heeft een aannemer het recht om een contract of onderaanneming over te dragen?

– legaliteit en maritiem georiënteerde licenties zijn vereist voor 75% van de arbeidskrachten.

– Het is een strafbaar feit wanneer een aannemer een ander honorarium aanvaardt dan een vast honorarium dat wordt berekend op basis van een door de partijen overeengekomen afwikkelingsmethode.

– Het is een strafbaar feit wanneer een aannemer rechtstreeks materialen ter beschikking stelt van een aannemer, de aannemer ontslaat of hem plaatsen ter beschikking stelt voor de uitvoering van werkzaamheden waarvoor de aannemer niet aansprakelijk zou willen zijn.

– In het bouwcontract moet duidelijk worden vermeld dat een schending van een bepaalde wet kan leiden tot civielrechtelijke sancties.

– De aannemer moet een schriftelijke overeenkomst hebben met een kredietnemer die met betrekking tot de overeenkomst geregistreerd is in het Contractenboek, en de overeenkomst moet de naam en het adres van de kredietnemer bevatten. De aannemer moet kopieën van alle contacten in het Contractenboek bewaren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

– Een bouwcontract moet ook vermelden dat bepaalde fasen van het werk door een aangewezen aannemer moeten worden voltooid voor de partij die verantwoordelijk is voor de betaling van het contract op een latere datum.

– De Aannemer mag de in het Contract toegestane werken inspecteren, maar moet niettemin voldoende afstand bewaren tot de werken waarvoor hij toestemming heeft verleend.

De wet schrijft voor dat u schriftelijk of volgens een andere procedure of methode aan het aanbestedingsbureau meldt of u werkzaamheden hebt verricht voor de laatst genoemde contractant.

Als aannemer moet u uw werk zo ontwerpen dat het aan de wettelijke voorschriften voldoet; het moet echter duidelijk zijn dat een aannemer waarschijnlijk niet hetzelfde huis zal bouwen als een andere aannemer die een bar of een bouwmortelbedrijf is.

In geval van onbekende fraude, zoals een onjuiste voorstelling van zaken of contractbreuk, geven zij een functionaris van het aanbestedingsbureau de opdracht om namens u de nodige stappen te ondernemen voor de beslechting van dergelijke geschillen.

Lees meer:

Bouwbedrijf Leiden

Aannemer Alphen aan den Rijn